§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu FEINFEIN, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Tomasz Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FEINFEIN Tomasz Woźniak, ul. Śląska 12, 44-105 Gliwice, NIP 6312347952, REGON 243275361;
 2. Sklep – sklep internetowy FEINFEIN dostępny poprzez sieć internet z domeny http://feinfein.com
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem http://feinfein.com oraz wszelkie jej podstrony.
 4. Strony – Administrator i Użytkownik.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie w sposób wskazany w § 2 regulaminu, posiada aktywne konto użytkownika lub dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Sklepie.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym – FEINFEIN prowadzonym przez Tomasza Woźniak, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą FEINFEIN TOMASZ WOŹNIAK, UL. ŚLĄSKA 12, 44-105 GLIWICE, NIP 6312347952, REGON 243275361, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym FEINFEIN. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Sprzedawca - Tomasz Woźniak, ul. Śląska 12, 44-105 Gliwice, NIP 6312347952, REGON 243275361, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie http://feinfein.com;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet wykonywane ręcznie przez Sprzedawcę spinki do mankietów, spinki do krawatów, przypinki i inne elementy biżuterii. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie wyrobów na zamówienie. Wszystkie produkty wytwarzane są w Polsce.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej http://feinfein.com jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sklepem drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 3b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: HELLO@FEINFEIN.COM

§ 2 Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z momentem dokonania rejestracji Konta użytkownika, na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, wysyłając oświadczenie woli na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Sklepu oraz usług elektronicznych poprzez niego świadczonych w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres hello@feinfein.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Sprzedawcy identyfikację problemu i jego naprawę. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Aby skorzystać z Konta użytkownika Klient klika odpowiednią ikonę na stronie, a następnie podaje dane osobowe oraz postępuje zgodnie z procedurą określoną na kolejnych podstronach.
 5. Aby skorzystać z Formularza zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk "Dodaj do koszyka".
 6. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
 7. Warunkiem założenia złożenia zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

§ 3 Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich charakter i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane lub sposobu wykonania zdjęcia, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu umieszcza oprócz zdjęcia opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Produkty wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, wyłącznie z metali szlachetnych - przede wszystkim srebra 925, cechowanego próbą oraz znakiem wytwórcy nadanym przez Urząd Probierczy. Indywidualne cechy produktów wynikające z ich ręcznego wykonania nie wpływają na jakość przedmiotu, a jedynie na jego charakter i wynikają z właściwości użytych materiałów i sposobu pracy.
 5. Klient powinien postępować z produktem zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, w szczególności w zakresie przechowywania, pielęgnacji i czyszczenia zewnętrznej powierzchni biżuterii. Sprzedawca dostarcza Klientowi dodatki ułatwiające należytą dbałość o produkt w opakowaniu razem z produktem.
 6. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia, za pośrednictwem Konta użytkownika lub za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej bezpośrednio do Sprzedawcy. SPRZEDAWCA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ. ROZMOWY TELEFONICZNE PROWADZONE ZE SPRZEDAWCĄ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. WSZELKIE USTALENIA ODNOŚNIE ZAMÓWIEŃ SĄ WIĄŻĄCE W PRZYPADKU ICH POTWIERDZENIA W TOKU KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ.
 7. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów na podstronie Koszyka dokonuje wyboru sposobu dostawy produktów.
 8. Następnie Klient klika przycisk „Koszyk”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia lub Koncie użytkownika.
 9. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest zobowiązany wybrać sposób płatności, a następnie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 10. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 12. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 13. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia oraz Konta użytkownika jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 14. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w Formularzu zamówienia.
 15. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 16. FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZY WIELU WZORACH UMOŻLIWIA KLIENTOWI DOKONANIE ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO, TJ. SPERSONALIZOWANEGO. W TYM CELU KLIENT WPISUJE W FORMULARZU ZAMÓWIENIA SPOSÓB PERSONALIZACJI - TJ. INICJAŁY, WYBRANY KRÓJ PISMA, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI, KOLOR EMALII, TREŚĆ GRAWERU. W TERMINIE DO 5 DNI PO OTRZYMANIU ZAMÓWIENIA SPERSONALIZOWANEGO, SPRZEDAWCA POPRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL WYSYŁA KLIENTOWI WIZUALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO WZORU. KLIENT POWINIEN PISEMNIE ZAAKCEPTOWAĆ WZÓR LUB ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI W TERMINIE 2 DNI OD OTRZYMANIA WIADOMOŚCI E-MAIL OD SPRZEDAWCY. W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDZI KLIENTA NA WIADOMOŚĆ E-MAIL, SPRZEDAWCA UZNAJE ZAMÓWIENIE ZA ZAAKCEPTOWANE DO REALIZACJI. WSZELKIE USTALENIA ODNOŚNIE WIZUALIZACJI WZORU ORAZ DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA POWINNY ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZEZ KLIENTA W DRODZE WIADOMOŚCI E-MAIL, DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI KORESPONDENCJI.
 17. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
  • wysłanie do Klienta potwierdzenia zamówienia.

§ 4 Produkty wykonywane na zamówienie składane drogą e-mailową

 1. Opisany w niniejszym paragrafie tryb dokonywania zakupów dotyczy wyłącznie zamówień indywidualnych dokonywanych w drodze wiadomości e-mail.
 2. Wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy Klient może dokonać zamówienia indywidualnego, tj. spersonalizowanego. Klient może wybrać sposób personalizacji - tj. określić preferowany kształt, motyw, indywidualny grawer na biżuterii.
 3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail Klienta (wysłanej z poczty elektronicznej Klienta) Strony, w drodze wymiany wiadomości e-mail, dokonują ustalenia wszystkich koniecznych danych specyfikacyjnych zamawianego produktu.
 4. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich w/w danych specyfikacyjnych produktu Klient przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do zrealizowania zamówienia i jego dostarczenia Klientowi, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane do faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer REGON).
 5. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Sklep internetowy wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych we wcześniejszych wiadomościach e-mail.
 6. Klient jest zobowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez wysłanie Sprzedawcy zwrotnej wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli klienta potwierdzające dokonanie zamówienia. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia klient zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 7. Po otrzymaniu przez Sklep ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku produktów w pełni spersonalizowanych, ceny produktu ustalane są indywidualnie i zależą od poziomu skomplikowania i czasochłonności wykonania wzoru.

§ 5 Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  • Przedpłata na rachunek bankowy
  • Płatność przy pomocy szybkich płatności Dotpay (karta kredytowa, BLIK, przelew natychmiastowy)
  • Płatność przy pomocy Paypal
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay oraz Paypal. Zasady korzystania z w/w systemów są określone przez dostawców w/w usług.

§ 6 Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  • Przesyłka kurierska DHL;
  • Punkty odbioru DHL;
  • Paczkomat InPost;
  • Przesyłka pocztowa (Poczta Polska - kurier Pocztex 48).
 4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od zakupionego produktu.
 5. W przypadku zamówienia produktów prezentowanych w sklepie wynosi od 4 do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia produktu w pełni spersonalizowanego czas realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania zamówienia.
 7. W indywidualnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać skrócony do 2-3 dni roboczych. Jeżeli Klient chce skorzystać z opcji przyspieszonego zamówienia powinien ustalić to ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient jest powiadamiany w wiadomości e-mail o możliwości odbioru produktu w pracowni Sprzedawcy.
 9. Odbiór osobisty powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Tomasz Woźniak, ul. Śląska 12, 44-105 Gliwice oraz na adres kontaktowy e-mail: hello@feinfein.com.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W STOSUNKU DO UMÓW, W KTÓRYCH PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST PRODUKT SPERSONALIZOWANY, WYKONYWANY NA ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE, TJ. PRODUKT NIEPREFABRYKOWANY, WYPRODUKOWANY WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA LUB SŁUŻĄCY ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB. DO TEJ KATEGORII PRODUKTÓW NALEŻY BIŻUTERIA SPERSONALIZOWANA, TJ. ZAWIERAJĄCA WYBRANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KLIENTA GRAWER, INICJAŁY ORAZ WYKONANA NA SZCZEGÓLNE ZAMÓWIENIE KLIENTA W KSZTAŁCIE INNYM NIŻ OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W REGULARNEJ SPRZEDAŻY POPRZEZ SKLEP.

§ 8 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9 Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  • wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: hello@feinfein.com;
  • poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (lecz nie musi) zawierać:
  • imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  • adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  • dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  • żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
- Adresat: Tomasz Woźniak, ul. Śląska 12, 44-105 Gliwice
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: .......................
- Data zawarcia umowy………………. Data odbioru produktów ……………………..
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………
- Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................
- Data ...............................